Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

STATUT GMINNEGO CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W ZEMBRZYCACH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach zwane w dalszej części „Centrum Kultury”, jest samorządową instytucją kultury.
 2. Organizatorem Centrum Kultury jest Gmina Zembrzyce.

§ 2.

Centrum działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642),
 3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406),
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 5. Uchwały nr III – XX – 153/2001 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 18 września 2001 roku. Niniejszego statutu.

§ 3.

Centrum Kultury posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 4.

 1. Siedzibą Centrum Kultury jest miejscowość Zembrzyce
 2. W skład Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa wchodzi:
 • Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Zembrzycach.
 • Świetlica Wiejska z/s w Tarnawie Górnej.

§ 5.

 1. Terenem działania Centrum Kultury jest Gmina Zembrzyce.
 2. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Centrum Kultury może działać na terenie całego kraju oraz za granicą.
 3. Centrum Kultury może używać skrótu GCKiCz.
 4. Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział 2

Cele i przedmiot działania

§ 6.

 1. Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w szczególności w dziedzinie wychowania, edukacji , upowszechniania kultury i sztuki oraz promowania gminy Zembrzyce.
 2. Podstawowym celem Centrum Kultury jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości, upowszechnianie
  i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą oraz upowszechniania czytelnictwa – w ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej zwanej dalej „Biblioteką” w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

§ 7.

 1. Do podstawowych zadań Centrum należy:
 • tworzenie warunków dla podtrzymania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji,          
 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 • wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
 • kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej,
 • wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców,
 • Promowanie Gminy Zembrzyce,
 • Wydawanie publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego i promocji Gminy Zembrzyce,
 • Rozpowszechnianie informacji o kulturowych, przyrodniczych, turystycznych i innych
  walorach Gminy Zembrzyce,
 • organizowanie gminnych: uroczystości patriotycznych, imprez kulturalnych i sportowych,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki, turystyki i sportu.
 1. Centrum Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:
 • organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
 • organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów,
 • organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
 • prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
 • prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,
 • promocję kultury Gminy Zembrzyce i lokalnych twórców kultury,
 • tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
 • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
 • sprawowanie opieki nad zabytkami,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
 • upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,
 1. Zasadnicza część działalności Centrum Kultury jest nieodpłatna dla mieszkańców
  Gminy Zembrzyce.
 2. Centrum Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych.

§ 8.

 1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
 • Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 • Obsługa użytkowników - udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz i pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.
 • Współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Zembrzyce
 • Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.

§ 9.

 1. Placówki upowszechniania kultury i biblioteki mają charakter wewnętrznych jednostek organizacyjnych Centrum Kultury.

§ 10.

 1. Szczegółowa organizacja wewnętrzna Biblioteki oraz zakres działania biblioteki ustalona jest w regulaminie nadanym przez dyrektor Centrum Kultury
 2. Sposób i warunki korzystania z wypożyczalni i czytelni określony jest w Regulaminie udostępniania zbiorów.

§ 11.

 1. Centrum Kultury i Biblioteka mogą pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych jak również za usługi i wydawnictwa.
 2. Opłaty, o których mowa w ust. 5 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.
 3. Dochód z opłat służy realizacji celów statutowych.

§ 12.

 1. Centrum Kultury może prowadzić, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej może się odbywać w szczególności poprzez:
 • prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów,
 • organizacji wystaw, koncertów, odczytów,
 • prowadzenie usług kserograficznych,
 • prowadzeniu działalności wydawniczej,
 • organizowaniu na zlecenie innych podmiotów imprez rozrywkowych,
 • prowadzeniu innej działalności usługowej ze sfery kultury.
 1. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 i 2 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 3

 Zarządzanie i organizacja

§ 13.

 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum Kultury w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Wójt Gminy Zembrzyce.

§ 14.

 1. Nadzór merytoryczny w zakresie realizacji przez Centrum Kultury zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach pełni stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 5 tejże ustawy Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

§ 15.

 1. Centrum Kultury zarządza Dyrektor.
 2. Dyrektora Centrum Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy Zembrzyce, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 3. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
 4. Dyrektor jest organem zarządzającym Centrum Kultury oraz przełożonym pracowników Centrum.
 5. Dyrektor składa za Centrum oświadczenia woli oraz reprezentuje je na zewnątrz.

§ 16.

 1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
 • kierowanie bieżącą działalnością Centrum Kultury.
 • reprezentowanie Centrum Kultury na zewnątrz,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 • zarządzanie majątkiem Centrum Kultury,
 • wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
 • ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
 • występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych.

§ 17.

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum Kultury upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa.

§ 18.

 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 19.

 1. Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

 2. Działalność statutowa Centrum Kultury finansowana jest:
 • ze środków budżetu Gminy Zembrzyce,
 • z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności,
 • ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
 • z innych źródeł.
 1. Podstawę gospodarki finansowej Centrum Kultury stanowi roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji udzielonej przez Organizatora.

§ 20.

 1. Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy zatrudniony przez Dyrektora Centrum.

§ 21.

 1. Centrum Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Centrum Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 22.

 1. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Centrum Kultury w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 7 i § 8, w szczególności zorganizowanych imprezach i innych przedsięwzięciach oraz ich kosztach.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury zatwierdza Wójt Gminy Zembrzyce.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 23.

 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Centrum Kultury może dokonać Rada Gminy
  w Zembrzycach na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach.
 2. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Łukasz Palarski

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny