Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

minne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gckiczzembrzyce.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • Zamieszczone na stronie Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
  • zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wioletta Nowak, adres poczty elektronicznej gok@gckiczzebmrzyce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8746196. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach znajduje się w Zembrzycach pod adresem: 34-210 Zembrzyce 541.

Przed budynkiem znajduje się parking dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich  na poziomie parteru i piętra - winda. W budynku na parterze znajdują się sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica Wiejska w Tarnawie Górnej

Świetlica znajduje się w Tarnawie Górnej pod adresem Tarnawa Górna nr 50 34-210 Zembrzyce. Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio przy głównej drodze do którego prowadzą schody. Brak udogodnień dla osób poruszających się na wózkach.

Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Zegar