Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Suwada.
 • E-mail: gok_zembrzyce@interia.pl
 • Telefon: 338746196

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Organ nadzorujący: Dyrektor GCKiCZ w Zembrzycach
 • Adres: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach
  Zembrzyce 541
  34-210 Zembrzyce
 • E-mail: gok_zembrzyce@interia.pl
 • Telefon: 338746196

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach znajduje się w Zembrzycach pod adresem: 34-210 Zembrzyce 541.

Przed budynkiem znajduje się parking dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich  na poziomie parteru i piętra - winda. W budynku na parterze znajdują się sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Świetlica Wiejska w Tarnawie Górnej

Świetlica znajduje się w Tarnawie Górnej pod adresem Tarnawa Górna nr 50 34-210 Zembrzyce. Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio przy głównej drodze do którego prowadzą schody. Brak udogodnień dla osób poruszających się na wózkach.

Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny