Zembrzyce

Zembrzyce założone zostały w pierwszej połowie XIV wieku, w wyniku kolonizacji przeprowadzonej przez Mikołaja z Benkowic, na terenach nadanych mu przez księcia oświęcimskiego Jana I. Następnie obszar ten wszedł w skład księstwa zatorskiego.Najciekawsza jest historia wsi Zembrzyce, którą w roku 1530 jeden z właścicieli, Jan Zembrzycki, zapisał królowi Zygmuntowi Staremu. Tenże Zembrzycki uzyskał zgodę króla na zmianę nazwy wsi z Zubrzyce na Zembrzyce. Odtąd królewszczyzna zembrzycka dzierżawiona była kolejno przez różnych przedstawicieli drobnej szlachty, aż do roku 1608, kiedy to weszła w skład wielkiego latyfundium Komorowskich – -państwa suskiego-. Do dóbr suskich należały także Marcówka i Tarnawa. Jedynie Śleszowice od XVI wieku wchodziły w skład starostwa barwałdzkiego. Po rozbiorach wsie dawnego -państwa suskiego- utrzymały się w rękach prywatnych aż do 1945 roku, zaś Śleszowice przejął skarb austriacki sprzedając je następnie właścicielom prywatnym.

Parafię w Zembrzycach erygowano w 1553 r. Wcześniej wieś należała do parafii w Mucharzu. Zembrzyce od dawna słynęły z garbarstwa, wg tradycji rzemiosło to rozwinęło się za sprawą osadzonych tu niegdyś jeńców tatarskich, w rzeczywistości dzięki przybyłym w średniowieczu osadnikom niemieckim. W XVI w. wieś miała obowiązek dostarczania skór na zamek królewski w Krakowie, a w 1807 r. założono cech garbarski.

W okresie okupacji zembrzycką garbarnię przejęli Niemcy, gdzie produkowali obuwie dla wojska. Jednakowo, mimo represji działały nielegalne pracownie prywatne. Po wojnie garbarnię przejęła spółdzielnia z Krakowa. Równie znani jak garbarze byli zembrzyccy piekarze, którzy obok chleba i bułek wypiekali tzw. bugle, czyli obwarzanki. Handlowali nimi na targach i jarmarkach, w tym również w Krakowie.

Do najcenniejszych zabytków należą:

  • kościół par. pw. Św Jana Chrzciciela z lat 1911-13 ze słynącym łaskami obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem (Zembrzyckiej)
  • klasycystyczny dwór parterowy z początku XIX w.
  • kapliczka Serca Pana Jezusa
  • kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus
  • Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem na górze „Mioduszynie”
  • Zamczysko na wzgórzu, w tzw. Czarnym Lesie zachowały się nikłe resztki budowli obronnej z okresu XI-XIII w.
    W niedalekiej przyszłości atrakcyjność turystyczna Zembrzyc wzrośnie, ponieważ część jej obszaru znajdzie się na brzegu jeziora, jakie powstanie po ukończeniu budowy zapory wodnej na Skawie w Świnnej Porębie.